Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely Participativního rozpočtu Lysá nad Labem

Identifikace správce: město Lysá nad Labem , sídlo: Husovo náměstí 23/1, 289 22, Lysá nad
Labem , IČ: 00239402 , tel: +420 325 510 211 , fax: +420 325 552 066 , internet: www.mestolysa.cz , e-mail: info@mestolysa.cz

Úvodní informace

Souhlas je udělován dle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „Obecné nařízení“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Uděluji tímto Městskému úřadu Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23/1, 289 22, Lysá nad Labem Lysá nad Labem, IČ: 00239402, jakožto správci osobních údajů (dále “správce“), souhlas se zpracováním a sdílením svých osobních údajů (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) v rámci úřadu města Lysá nad Labem.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je přihlášení projektů a hlasování o nich v rámci participativního rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2021 a také k vytvoření individuálních přehledů pro správce. Správce je oprávněn si Vaše údaje předávat v rámci agend úřadu města Lysá nad Labem a analyzovat, přitom může využít i automatizované zpracování. Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů pro jednotlivé formuláře je aplikace jednotlivých právních předpisů pro úspěšné přihlášení, vyhodnocení, realizaci projektů a Váš souhlas.

Identifikace zpracovávaných osobních údajů

Pro účely jednotlivých formulářů mohou být zpracovány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, údaje z popisu projektu a přiložených dokumentů. Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme: telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies.

Délka zpracování osobních údajů

Vaše údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto ročníku participativního rozpočtu od udělení souhlasu, nebo
do odvolání souhlasu.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
Tento souhlas uděluji výslovně a dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat na e-mailu prolysou@mestolysa.cz .
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informacemi obce o zpracování údajů, identifikující zejména má práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím. Prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že v případě změny je budu průběžně
aktualizovat. Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že nebude možné přihlášený projekt dále v rámci participativnho rozpočtu přihlásit/hodnotit/realizovat.