Pravidla pro přihlašování návrhů projektů pro rok 2022

1. Úvod

Participativní rozpočet je proces, ve kterém místní občané rozhodují, jak bude vynaložena část veřejného rozpočtu. Zapojují se tak přímo do rozhodovacího procesu o využití rozpočtu města.

Participativní rozpočtování představuje aktivní začleňování občanů do politického rozhodování na místní úrovni s cílem promítnout do plánů rozvoje města aktuální potřeby obyvatel. Občané mají možnost každoročně navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a zapojují se do realizace vítězných projektů.

 

2. Odpovědnost

2.1. Vyhlašovatelem participativního rozpočtu je město Lysá nad Labem.

2.2. Záměr zahájení participativního rozpočtování v města, aktuální ročník participativního rozpočtu, výši participativního rozpočtu a pravidla včetně případných změn schvaluje Rada města.

2.3. Kontakt pro komunikaci participativnímu rozpočtu je e-mailová adresa prolysou@mestolysa.cz.

 

3. Financování

3.1. Finanční částka vyčleněná z rozpočtu města na rok 2022, která bude v rámci participativního rozpočtu určená na realizaci vítězných návrhů, činí 500 000 Kč.
3.2. Maximální náklady na jeden projekt činí 100 000 Kč včetně DPH.

 

4. Osoby oprávněné podávat návrhy

4.1. Osoby oprávněné podávat návrhy jsou občané města Lysá nad Labem starší 18 let.

4.2. Každý občan může podat až dva návrhy projektů.

 

5. Podporované projekty

5.1. Podat lze pouze návrhy projektů, které svým zaměřením spadají do těchto tematických kategorií:

 1. a) péče o životní prostředí a veřejný prostor: podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství (např. instalace mobiliáře, herních prvků, zahradnické úpravy) a projekty, které směřují k ochraně přírody a ke zlepšování životního prostředí města (např. instalace ptačích budek, krmítek, včelínů, komunitních kompostérů).
 2. b) komunitní život a aktivní trávení volného času: podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity (např. založení komunitní zahrady) a pro neorganizované volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých (např. vytvoření míst pro městské sporty).

5.2. Projekt musí být umístěn na pozemcích, které jsou v majetku města Lysá nad Labem.

5.3. Realizace projektu musí být v kompetenci orgánů samosprávy města Lysá nad Labem.

 

6. Typy projektů, které nelze v rámci participativního rozpočtu podpořit

6.1. V rámci participativního rozpočtu nelze podat projekty, které:

 1. vyžadují pro realizaci územní rozhodnutí či stavební povolení;
 2. jsou komerční (např. vybudování zahrádky před oblíbenou restaurací/kavárnou);
 3. propagují subjekty komerčního či politického charakteru a produkty, služby nebo činnosti takových subjektů;
 4. mají obvyklou životnost menší než 3 roky;
 5. se týkají dopravních opatření (např. instalace světelných zařízení, přechodů pro chodce, úpravy křižovatek a komunikací ke zklidnění dopravy;
 6. mají charakter jednorázových akcí.

 

7. Podávání návrhů

7.1. Návrhy na využití participativního rozpočtu se podávají prostřednictvím online formuláře na portálu www.prolysou.cz nebo prostřednictvím tištěného formuláře, který je dostupný v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.

7.2. Každý návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. identifikační údaje navrhovatele a kontakty;
 2. název a krátkou anotaci (výstižný popis projektu, max. 1000 znaků včetně mezer);
 3. jednoznačné umístění projektu (označení pozemku);
 4. podrobný rozpočet;
 5. fotografie současného stavu místa;
 6. příklady referenčních projektů, nákres či vizualizaci navrhovaného řešení.

7.3. Lhůta pro podávání návrhů projektů je uvedena v bodě 11.1. Na návrhy podané po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel.

 

8. Formální a věcné posouzení návrhů

8.1. Posouzení splnění formálních požadavků spadá do kompetence hodnotící komise. Jestliže předložený návrh nesplňuje některý z formálních požadavků uvedených v předchozím oddílu, vyzve hodnotící komise neprodleně navrhovatele na e-mail uvedený v podaném návrhu k odstranění nedostatků. Nedostatky musí být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne odeslání výzvy. Dokud nebudou nedostatky odstraněny, nebude návrh zveřejněn na portálu www.prolysou.cz.

8.2. Nebudou-li nedostatky odstraněny v uvedené lhůtě, bude návrh vyřazen z dalšího hodnocení.

8.3. U návrhů, které splnily všechny formální požadavky, prověří odborní pracovníci města, zda rozpočet předložený navrhovatelem odpovídá cenám obvyklým. Pokud rozpočet po úpravě odbornými pracovníky města bude vyšší než maximální částka určená pro jeden projekt, vyzve hodnotící komise neprodleně navrhovatele na e-mail uvedený v podaném návrhu k předložení upraveného návrhu a rozpočtu. K úpravě návrhu a rozpočtu musí dojít ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy. Součástí výzvy bude vysvětlení sporných částí rozpočtu.

8.3. Nebude-li návrh uveden do souladu s rozpočtovými požadavky participativního rozpočtu a předložen ve stanovené lhůtě, bude z dalšího hodnocení vyřazen.

 

9. Hlasování o návrzích

9.1. Hlasovat o návrzích na využití participativního rozpočtu města může každý občan města Lysá nad Labem na portálu www.prolysou.cz.

9.2. Každý hlasující může hlasovat pouze jednou. Jakékoliv porušení pravidel hlasování má za následek vyloučení hlasů a jejich nezapočítání do celkových výsledků.

9.3. Každý hlasující může podpořit nejméně dva a nejvýše tři různé projekty.

9.4. Pořadí vítězných návrhů bude stanoveno na základě součtu všech udělených hlasů. Celkové náklady na všechny vítězné návrhy nesmí překročit výši finančních prostředků vyčleněných podle bodu 3.1.

9.5. V případě, že dva a více návrhů získá stejný počet hlasů, bude přednostně podpořen projekt s nižším rozpočtem.

9.6. V případě, že dva a více návrhů získá stejný počet hlasů a zároveň budou mít stejný rozpočet, rozhodne o jejich pořadí los.

 

10. Realizace projektů

10.1. Realizátorem vítězných návrhů je město Lysá nad Labem.

10.2. Město si vyhrazuje právo nerealizovat projekt, jehož skutečné (vysoutěžené) náklady překročí o více než 20 % částku uvedenou v rozpočtu předloženém navrhovatelem.

10.3. V odůvodněných případech si město vyhrazuje právo vybraný projekt nerealizovat nebo po předchozím souhlasu navrhovatele zcela nebo částečně změnit. Důvody pro zamítnutí realizace konkrétního projektu nebo jeho změny město oznámí prostřednictvím portálu www.prolysou.cz a bude informovat navrhovatele prostřednictvím e-mailu uvedeného v registračním formuláři.

10.4. Pokud jsou dva nebo více vítězných návrhů neslučitelné (místně nebo časově), bude realizován projekt s větším počtem získaných hlasů.

10.6. Výběrem návrhu v hlasování nevzniká právní nárok na realizaci projektu.

 

11. Harmonogram

11.1 Harmonogram jednotlivých fází participativního rozpočtu města Lysá nad Labem je uveden v následující tabulce a bude vždy v časovém předstihu upřesněn:

OBDOBÍ FÁZE
do 20. března 2022 podávání návrhů
21. března – 10. dubna 2022 kontrola a doplnění
1. května – 20. května 2022 hlasování
do konce května 2022 vítězné projekty
červen 2022 zahájení realizace

 

12. Obecná ustanovení

12.1. Z účasti v participativním rozpočtování nevzniká navrhovateli žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které v souvislosti s tím vynaložil, ani nárok na jakoukoliv odměnu, bude-li jím předložený návrh vybrán k realizaci.

12.2. V případech, kdy je nutné pro realizaci návrhu ze strany města, aby získalo licenci k užití návrhu jako autorského díla, jsou navrhovatelé srozuměni a souhlasí s tím, že budou vyzváni k uzavření bezúplatné licenční smlouvy. Pokud licenční smlouva nebude uzavřena, projekt nebude realizován.

12.3. O sporných otázkách týkajících se realizace projektů, stejně jako o otázkách týkajících se nejasností při výkladu těchto Pravidel, o otázkách týkajících se upřesnění Pravidel a o dalších otázkách, které tato Pravidla výslovně neupravují, rozhoduje Rada města Lysá nad Labem.

12.4. Město si vyhrazuje právo v odůvodněných případech konkrétní podané návrhy odmítnout a nezařadit je do závěrečného hlasování nebo vítězné návrhy nerealizovat nebo realizaci participativního rozpočtu zrušit.